อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบปะประชาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 3 ม.ค.64
(อ่าน 307)
หัวข้อข่าว : อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบปะประชาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม ประจําปี พ.ศ. 2563” โดยจัดขึ้น ณ วิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2567 ให้ประชาคมทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อให้การทำงานทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเวทีเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาคม ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทิศทาง

ประเด็นสำคัญที่อธิการบดีได้แลกเปลี่ยนกับประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ
1.การร่วมฝ่าฟันวิกฤตของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งทำให้เกิดมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเรียนรู้และปรับตัวได้ในหลายประเด็นเช่น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2.งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
3.ความคืบหน้าการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งมีการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 แล้ว และการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
4.ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EDPEX ซึ่งเป็นระบบการบริหารองค์กรที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างมีทิศทาง
5.การปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณช่วง 5 ปี(พ.ศ.2563-2567) โดยมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation University) โดยมหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาเพื่อสรา้งนวัตกรรมสำหรับใช้พัฒนาชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
6.ระบบการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและการบริการวิชาการแบบใหม่ โดยนโยบายระบบการวิจัยและการบริการวิชาการแบบใหม่ต้องมีความตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเจ้าของแหล่งทุนเป็นสำคัญ
7.ระบบการประเมินองค์กรแบบใหม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
8. การปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ