นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยยางพาราระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 91)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยยางพาราระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ "ทีมวัวชน" ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยยางพาราระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 จากการเข้าร่วม "โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564" เพื่อทำการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (หุ่นยนต์กรีดยาง) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท ในการใช้ทำหุ่นยนต์กรีดยางต่อไป มีรายชื่อนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

นิสิต

- นายอานนท์ เฟลเลอร์ 
- นายปรินทร ครึ้มค้างพลู 
- นายธีรยุทธ ทองทวี 
- นายอารีฟีน มูซอดี 
- นายอับดุลอาลีม ฮายีสาเม๊าะ 
- นายปกาศิต ประกับศิลป์ 
- นายอัสสุชล เรืองเทพ 
- นายธีรภัทร สุดชู 
- นายปารเมศ ลี้เลิศปัญญากุล 
- นายรุสลาน ดินเตบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง
- อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต
- อาจารย์ ดร.ธนวัตน์ ศรีรักษา

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ