อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 145)
หัวข้อข่าว : อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563” ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาเชิงทดลองและเชิงตัวเลขเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการไหลและการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์แบบท่อติดครีบเกลียว (Experimental and numerical studies on flow and heat transfer characteristics of the spiral fin-and-tube condenser)” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ