นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 82)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564  จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Big Island
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
- นาย ฮาซัน มะยายอ
- นางสาวนัฏฐิฌา พรหมอินทร์
- นางสาวศิวพร ขุนอักษร
- นายกฤติน แซ่อึ่ง
- นาย ณัฐพงศ์ แสงแก้ว
- นาย ภูธเนศ อิสมาอีน
- นายฟารุต ยะโตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
- อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
- อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

รางวัลชมเชย ทีม N3P
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- นางสาวณิฐารัตน์ ภู่ระหงษ์
- นางสาวปวีณา มีศรี
- นางสาวภูริตา ราชบวร
- นางสาวพิมณภัช ชุมชัยโย

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
- อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์แลบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ