นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาชุมชนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ม.ค.64 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.64
(อ่าน 254)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาชุมชนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และ Popular Vote ในโครงการพัฒนาชุมชนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ดังนี้

ฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์
- นางสาวฐิตวันต์ บุญชู 
- นายเอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์

ฝ่ายออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
- นายศุภกร แซ่ลิ่ม 
- นายปัณกร สุทธิโมกข์ 
- นายรังสิมันตุ์ แซ่เล่า 

ฝ่ายออกแบบ infographic
- นางสาวกรรณิการ์ ทวีเลิศ 
- นางสาววรรณวิสา ทองเต็ม 
- นางสาวสติญญา เล็กกะสัน

ฝ่ายออกแบบ clip video
- นางสาวทัตพิชา อักษรสว่าง 
- นายสิทธิพงศ์ วงศ์ศรีวิจิตร 

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ