นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 11 มี.ค.64
(อ่าน 183)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวนุชรี ปานป้อง นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้หลอดรียูส : กรณีศึกษาของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา