นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 12 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.64
(อ่าน 330)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเจษฎา จันทะศร และนายธนบูรณ์ จันทร์เพ็ชร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับ 2 รางวัลด้านการวิจัย คือ รางวัลบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอระดับดีเด่น จากงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่่าว : คณะเศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ