นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 19 พ.ค.64
(อ่าน 99)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวชนกสุดา รักโข นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 (The 10th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines (PSUNC) 2021) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ในงานวิจัยเรื่อง "A Stuy of Perspectives on Problems in English for Intercultural Communication of Receptionists in Four-Star Hotels in Hatyai, Songkhla" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา