นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 23 พ.ค.64
(อ่าน 123)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย : นายณัฐพล ไพยสิทธิ์
เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินออนไลน์โดย Microsoft Form ของบริษัท ซีพี ออลล์
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

2. รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ : นางสาวณัฐกานต์  เหลาเเตว
เรื่อง การจัดอบรมออนไลน์ผ่านทางช่องทางยูทูปเพื่อส่งเสริมดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของแผนกธุรการและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ