บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 11 มิ.ย.64
(อ่าน 155)
หัวข้อข่าว : บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภท Poster Presentation
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขั้วแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์กลูโคส

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: The Adsorption Capacity of NiAl-Layered Double Adsorbents on Removing  Hexavalent Chromium in Water

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง
ผลงาน: การลดปริมาณไนเตรทสะสมในผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยน้ำทิ้งจากการหมักเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูป ปลา

4. นางสาวทัณฑิกา เจริญลาภ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เคมี)
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านจากเศษเหลือทิ้งจากผักกระเฉด

5. นายกันทรากร สุวรรณรักษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เคมี)
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: ลักษณะเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม สำหรับขั้วแคโทดของเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลน์ น้ำตาลรีดิวซ์ (Electrochemical of Alloy Catalysts for Cathode Electrode of Reducing Sugar Alkaline Fuel Cells)

รางวัลประเภท Oral Presentation
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม


1. นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ: นางสาวเมษา ณ นคร และนางสาวอนามิกา แก้วนก
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิตด้วยนิกเกิลอะลูมิเนียม-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และแคลเซียมไอร์ ออน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ เพื่อกำจัดเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในสารละลายน้ำเสีย (The Development of Composite Adsorbent with NiAl-Layered Double Oxide and CaFeLayered Double Hydroxide to Remove Hexavalent Chromium from Wastewater Solution

2. นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ: นายพันธ์พฤกษ์ พฤฒิคณี และนายจักรภัทร เสริมแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน: Solid-State Mixing of NiAl-Layered Double Oxide, Activated Carbon and CaFe-Layered Double Hydroxide for Removal of Both Congo Red and Methylene Blue in Water

3. นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ: นายธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง และนายภาณุพงค์ ราชสีห์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง
ผลงาน: Petri dish disinfectant from plant phenolic compound extract for substitute chemical usage.

รางวัลประเภท Oral Presentation
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์

1. นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ: นางสาวสมิตตา ธนาทรัพย์สิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง
ผลงาน: Carbon Nanotubes based Flexible Temperature Sensors

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ