ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 14 มิ.ย.64
(อ่าน 309)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อาจารย์จิราพร คงรอด (หัวหน้าโครงการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร และอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ชื่อโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพธุรกิจของชุมชน:กรณีศึกษาผู้ผลิตสินค้าปลาสามน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ