ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 14 มิ.ย.64
(อ่าน 360)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Per - Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564”

ภาพ/ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ