ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 16 มิ.ย.64
(อ่าน 446)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Per - Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ “นวัตกรรมการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สำหรับส้มโอทับทิมสยามเชิงพาณิชย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ