รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ "ดีเด่น" และ รางวัลบทความระดับ "ดี" เรื่องปัจจัยประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 มิ.ย.64 หมดอายุข่าว 2 ก.ค.64
(อ่าน 246)
หัวข้อข่าว : รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ "ดีเด่น" และ รางวัลบทความระดับ "ดี" เรื่องปัจจัยประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ “ดีเด่น” และ รางวัลบทความระดับ“ดี”งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา ได้แก่นางสาวทิฆัมพร กั้วพานิช
นางสาวสมิตา เสนาทิพย์
นางสาวสุดารัตน์ สาเล๊ะ
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
     ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2564