ปิด โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ หลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 หายเป็นปกติทุกคน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.64
(อ่าน 24)
หัวข้อข่าว : ปิด โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ หลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 หายเป็นปกติทุกคน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” และการรับบริจาค

     ในท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างหนักหน่วงและรุนแรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้วยการนำความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การผลิตเจล สเปรย์ โลชั่นแอลกอฮอล์สมุนไพร การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและการรับวัคซีนผ่านนวัตกรชุมชน การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เป็นต้น
     ในสถานการณ์เฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 350 เตียง ในชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ มาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา พร้อมๆ กับการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรแจกจ่ายประชาชน/ ชุมชน และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 139 คน และได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและออกจากจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมียอดบริจาคในบัญชี อว.ส่วนหน้าพัทลุง ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ทั้งสิ้น 383,555.86 บาท และนำไปใช้จ่ายรวม 369,752.50 บาท
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จึงขอประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เป็นการชั่วคราว และปิดรับบริจาคบัญชี อว.ส่วนหน้าพัทลุงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับเงินบริจาคที่เหลือจะนำไปใช้จ่ายอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยกลไกกรรมการและคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นต่อไป
     อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การระบาดและขยายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในบางระดับ/ บางพื้นที่ แต่ยังมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการระบาดของโรคฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังทุกท่าน โปรดระมัดระวัง ไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือ เป็นต้น
ห้วงเวลาของการระบาดและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้อาจนำมาซึ่งความเจ็บปวด ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ตื่นตระหนก ตกใจ ฯลฯ ของผู้คนในสังคม แต่ในด้านหนึ่งการแสดงออกถึงพลังของความปรารถนาดี ความร่วมมือ น้ำใจ การเสียสละ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ คือสิ่งยืนยันอันประจักษ์ชัดใน “พลัง” และ “ทุนทางสังคม” อันล้ำค่ามหาศาลและใช้เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งมั่นคงในการยืนหยัดต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายอย่างกล้าหาญและปลอดภัยไปด้วยกัน
     มหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์กรภาคีความร่วมมือ ขอขอบคุณอย่างจริงใจในไมตรีจิตที่งดงาม ความเชื่อมั่นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และจักยืนยันปณิธานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พลังปัญญาและนวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง

ที่มาของข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน