พช.พัทลุง จับมือมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลุยแก้จนเชิงบูรณาการ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.64
(อ่าน 27)
หัวข้อข่าว : พช.พัทลุง จับมือมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลุยแก้จนเชิงบูรณาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พช.พัทลุง จับมือมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลุยแก้จนเชิงบูรณาการ

     มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ) จัดทำการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง เป็นโมเดลแก้จนของจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อน และสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้ โดยความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน
     วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม นางวนิดา เพชรกาฬ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมโครงการแก้จนเชิงบูรณาการ กับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง หัวหน้าทีมวิจัยฯ และคณะฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดทำการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง เป็นโมเดลแก้จนของจังหวัดพัทลุง ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ) เพื่อขับเคลื่อน และสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้ โดยความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ การวิจัยพัฒนากับกลไกของจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
     ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้เน้นย้ำ ประเด็นการขับเคลื่อนในลักษณะภาพรวมจังหวัด บูรณาการควบคู่กับแผนงานของโครงการ เพื่อที่จังหวัดจะสามารถนำไปใช้ในยุทธศาสตร์ต่อไปได้

ที่มาข่าว : พช. พัทลุง (พัฒนาการจังหวัดพัทลุง)