นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2021
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 2 ต.ค.64
(อ่าน 88)
หัวข้อข่าว : นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2021
ซึ่งจัดโดย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-29 สิงหาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์
------------------------------------------
     โครงการ Asia Summer Program 2021 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาต่างชาติในหลากหลายวิชา นิสิตลงทะเบียนเรียนสองวิชาโดยเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ โครงการนี้ครอบคลุมไปถึงวิชาเรียนทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
นอกจากนี้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ให้เป็นผู้สอนในรายวิชา Health Promotion ของทางโครงการนี้
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวกรณ์ ลิมประภานุกูลกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวพิทยาภรณ์ เศวตพรหม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายกฤษดา ร่าหนิ ชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์
4. นางสาววันนาเดีย แวสุหลง ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
5. นายคมสัน ลิมปมาศ ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
6. นายจิรานุวัฒน์ เซี่ยงจ๊ง ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
7. นางสาวณัฐติยา ติระนาทวิทยากุล ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา