ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 28 ต.ค.64
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลในรายการต่างๆ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
------------------------------------------

1. อาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้รับรางวัล Gold Prize ประเภท CREATIVE COMPOSITION ชื่อผลงาน The Latino Swing Cadenza Jazz ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 August 26-28, 2021 at Prem Auditorium, Thaksin University, Songkhla Campus

2. อาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับรางวัลExcellence Prize ประเภท CREATIVE VISUAL ARTS ชื่อผลงาน Nice Tales @ Thale Noi ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 August 26-28, 2021 at Prem Auditorium, Thaksin University, Songkhla Campus

3. นิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง นายศุภศิลป์ อินทรเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี2564 Activity and Advice for Social Centerเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564