คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 17 พ.ย.64
(อ่าน 69)
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)
----------------------

     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสาขาวิชาและผู้แทนสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและปรึกษาแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้แทนสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) 5 วิชาเอก (วิชาเอกเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิตัล และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาการปรับฐานสมรรถนะผู้เรียนและการรับนิสิตในปีการศึกษา 2565 อีกทั้งเข้าดูสถานที่สำหรับการปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1