ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 7 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 7 ม.ค.65
(อ่าน 1541)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัย ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (New Normal for Sustainability in the Digital Era)
1. เรื่อง ทัศนคติและคุณภาพการบริการที่ส่งต่อความภักดีในการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางสาวณัฐมล ขุนหมาด
นางสาวอมิตดา นพรัตน์
2. เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
นางสาวนพัสวรรณ พุทธมาตย์
นางสาวสุชาวดี ยินดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน