ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 30 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 30 ม.ค.65
(อ่าน 198)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิพย์ คงช่วย และ
นางสาวธนวรรณ ยุติศรี ได้รับรางวัล "การนำเสนอยอดเยี่ยม" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อร้านโมชิโมชิ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม