ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลและผลงาน
วันที่ประกาศ :: 6 ม.ค.65 หมดอายุข่าว 6 ก.พ.65
(อ่าน 270)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่
นายชลธิศ นวลศรี
นายกิฎฟี่ เหาะใบ
นายณัฐวัฒน์ ผลาอาด
นางสาวธนาภรณ์ บุญพันธ์
นายปริญญา เรืองชู
และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้านทรัพยากรมนุษย์และสุขภาวะ จากบทความวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ภาพลักษณ์องค์กร และภาวะหมดไฟในการทำงานต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของคน Generation Y” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน