ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
รางวัลและผลงาน
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.65 หมดอายุข่าว 10 ก.พ.65
(อ่าน 371)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อผู้นำเสนอ : ทิตยา จันทร์สุข และเสาวภา เพ็ชรรัตน์