สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดงานวันรำลึกศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 14 ม.ค.65 หมดอายุข่าว 14 ก.พ.65
(อ่าน 326)
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดงานวันรำลึกศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และครอบครัวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจําปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรําลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา ประธานกล่าวเปิดงาน
     สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร และผู้เข้าร่วมงานวางพวงมาลัยหน้ารูปเหมือนศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พิธีมอบรางวัล และของที่ระลึก “ผู้มีส่วนขับเคลื่อนโนราสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ๑) นายพิทยา บุษรารัตน์ ประธานชมรมรักษ์ปักษ์ใต้ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓) นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔) นางสมศรี รักนุ้ย (อดีต) วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กิจกรรมการปาฐกถา เรื่อง “โนราในสายตานาฏยสากล” โดย ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนา เรื่อง มโนราห์ ความเคลื่อนไหวในสังคมวัฒนธรรมและความร่วมสมัย โดย อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ นายอรรถพล ผอมคง รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ โดย นายบัญชร วิเชียรศรี ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ ณ ลานอาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มีการจัดงานงาน Chef's Table “อาหารถิ่น ในวิถีกินสังคมพหุวัฒนธรรม สงขลา”
     สำหรับการจัดงานรำลึกศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ตลอดชีวิตราชการในฐานะ “ครู” และผู้บริหารที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เห็นการณ์ไกล เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทำให้ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีลูกศิษย์มากมาย ตลอดถึงผลิตผลงานทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเป็นจำนวนมาก บรรดาศิษย์และกัลยาณมิตรที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งในฐานะครู ทั้งในฐานะผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อวงวิชาการทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มีความปรารถนาให้สังคมและวงวิชาการได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน จึงจัดให้มีงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ขึ้น เป็นประจำทุกๆ ปี โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์