ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
รางวัลและผลงาน
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.65
(อ่าน 1649)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลวิจัยดีเด่น (Best Paper)
1. สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวศศิวิมล เปียฉิม
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเข้าพลังงานของประเทศไทย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวปิยฉัตร พรหมสกุล
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น (Best Oral Presentation)
สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวนริศรา จันทร์เมือง
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการลงทุนในบิทคอยน์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา