ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง
รอบรั้วปริชาต
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 11 มิ.ย.65
(อ่าน 95)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมให้ข้อมูล อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสช. ได้นำเสนอบทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 และการขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) การพัฒนาพื้นที่จากปัญหาและความต้องการจากชุมชน และการจ้างงานประชาชน บัณฑิตใหม่และนักศึกษาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อขับเคลื่อนชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศด้วย TSU BCG Model อาทิ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 1 และระยะ 2 โครงการ “นวัตกรชุมชน” มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโครงการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU-2T) พื้นที่ 65 ตำบลจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และพื้นที่ 166 ตำบล ของจังหวัดพัทลุง สงขลาและ นครศรีธรรมราช โดยโครงการ TSU2T ได้จัดทำระบบสารสนเทศ TSU2T Smart Ditgital for SMEs เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของสินค้าเด่นจากการพัฒนาตำบลในโครงการ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการสะท้อนกระบวนการพัฒนาภายใต้โมเดล BCG การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการ อว. ยังได้ร่วมรับฟังและหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมให้ข้อมูลที่สนับสนุนที่เป็นประโยชน์สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ