ม.ทักษิณ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับการคัดสรรรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รอบรั้วปริชาต
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 11 มิ.ย.65
(อ่าน 120)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับการคัดสรรรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     สำหรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นไปตามระเบียบกระศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษา และนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นขวัญ กำลังใจ และสนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม