กิจกรรม "สร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง"
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 23 มิ.ย.65
(อ่าน 83)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "สร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า วันนี้เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โควิด-19 ได้เปลี่ยนระบบความคิดความเชื่อของผู้คนในสังคมโดยแทบจะสิ้นเชิง เกิดสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ลดลง แต่ในทางกลับกันทำให้เกิดความเป็นท้องถิ่นที่เด่นชัดขึ้น และมีแนวโน้มจะมากขึ้นไปในอนาคต การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์กับการเกิดขึ้นของความเป็นท้องถิ่น ทำให้เกิดพื้นที่เชื่อมต่อที่เรียกว่า Glocalspace สิ่งนี้จึงเป็นฐานคิดที่สำคัญที่นำมาเสนอแนวคิดเรื่อง TSU The University of Glocalization “มหาวิทยาลัยของการเชื่อมต่อระหว่างความเป็นโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น” ซึ่งพื้นที่นี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกใหม่ๆของการพัฒนา รวมไปถึงการทำให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆขึ้น “Glocalization” จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่หน่วยงานจะนำไปขยายและแปลงสู่การปฏิบัติที่สอดคลองกับความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละส่วนงานนั้นๆ นำไปสู่กันเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งอยู่ที่ท้องถิ่น แต่เราจะนำเอาสิ่งที่เราเข้มแข็งในท้องถิ่นไปสู่การรับรู้ของผู้คนในระดับสากล แล้วทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นที่รับรู้ของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นต่อไปในอนาคต
     มหาวิทยาลัยทักษิณในขณะนี้มีความท้าทาย 2 เรื่อง คือ เรื่องของการประกาศวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางหมุดหมาย หรือภาพฝันขององค์กรที่อยากให้เกิดขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ องค์กรที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ต้องให้ความสำคัญกับภาพฝัน ภาพของอนาคต มากกว่าภาพจำ “ถ้าอดีตยาวอนาคตเราจะสั้น ถ้าอดีตสั้นอนาคตเราจะยาว” แต่ไม่ได้หมายความว่า อดีตไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่อดีตนั้นคือบทเรียนสำคัญให้เราขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า วันนี้เราต้องคิดก้าวกระโดดให้มากขึ้น เพราะในวันนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤตรอบด้าน หลักในการทำงานจำเป็นต้องคิดให้เร็ว ทำให้ไว ใจต้องกล้า โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จินตนาการออกมาเป็นแผนงานแล้วลงมือทำและสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ