อธิการบดีพบประชาคม "ร่วมสร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง"
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 24 มิ.ย.65
(อ่าน 187)
หัวข้อข่าว : อธิการบดีพบประชาคม "ร่วมสร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวว่า “หมุดหมาย” สำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ภาพอนาคต ในเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ได้แก่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสรรมถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน พัฒนานวัตกรรมทางสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ และมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยจะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุล เชื่อมโยงถึงกัน อย่างแข็งแกร่งในทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า “ The University Of Glocalization”
     ภายหลังจากที่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เสร็จสิ้นลง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมรับประทานอาหารในบรรยากาศปูเสื่อล้อมวงกินข้าวอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง