มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าหมาย/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          พ.ศ. 2561-2580
    2.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2561-2565
     3.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2563-2567
    4.แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ
           พ.ศ.2564
 

ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

      มหาวิทยาลัยทักษิณมีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปตำราเรียน ๓ เล่ม สีเทา (สีประจำมหาวิทยาลัย) สะท้อนปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม และการพัฒนา” ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้า (สีประจำมหาวิทยาลัย) ภาษาไทย “มหาวิทยาลัยทักษิณ” และภาษาอังกฤษ “THAKSIN UNIVERSITY” ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ ด้านบนเหนือรูปตำราเรียนเป็นมงกุฎสีฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศและเกียรติยศ ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ตรงกับวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

 

ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

      มหาวิทยาลัยทักษิณมีต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ปาริชาต หรือปาริฉัตร หรือทองหลาง (ชื่อสามัญ: Tiger’s Claw หรือ Indian Coral Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Erythrina variegata L.) เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ อยู่ในวงศ์ถั่ว (LEGUMINOSAE หรือ FABACEAE) ดอกมีลักษณะเป็นช่อสีแดงเข้ม เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระไตรปิฎก คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค์ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

       สีประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณมีสีประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีเทา (รหัสสี C48 M40 Y37 K3) และสีฟ้า (รหัสสี C81 M36 Y1 K0) โดยสีเทาซึ่งเป็นสีของสมอง สะท้อนถึงความคิด สีฟ้าซึ่งเป็นสีของทะเลและท้องฟ้า สะท้อนถึงความกว้างไกล สีเทา-ฟ้า จึงหมายถึง ความคิดที่กว้างไกล หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์


ธงมหาวิทยาลัย

       ธงมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน ใช้สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเทาและสีฟ้าเป็นสีหลักในธง โดยแบ่งพื้นที่บนผืนธงเป็นแถบ ๓ แถบ แถบบนและแถบล่างเป็นสีฟ้า แถบกลางเป็นสีเทา ความกว้างของแถบสีเทาเป็นสองเท่าของแถบสีฟ้า บนผืนธงมีตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ตรงกึ่งกลาง และด้านล่างตรามหาวิทยาลัยมีอักษรสีทองชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ กำกับ


มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา