มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์  
คำชี้แจง
     ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำใหม่มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา คณาจารย์ประจำต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมง
  • ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ชั่วโมง
  • ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ชั่วโมง
  • ภาระงานด้านอื่นๆ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ชั่วโมง

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-๓-พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย-พ.ศ.๒๕๖๑

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
เข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์

beylikdüzü escort izmir escort izmir escort casino siteleri pinbahis https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало beylikdüzü escort bayan