มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์  
คำชี้แจง
     ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำใหม่มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา คณาจารย์ประจำต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมง
๑. กลุ่มเน้นการสอน กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้
  (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
(ข) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
(ค) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ ๐ – ๔๕ ของภาระงานขั้นต่ำ(ระหว่าง ๐ – ๕๖๗ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
๒. กลุ่มเน้นการวิจัย กำหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน ดังนี้
  (ก) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
(ข) ภาระงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของภาระงานขั้นต่ำ (ไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
(ค) งานวิชาการอื่น ภาระงานบริกาวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ รวมกัน ร้อยละ ๐ – ๔๐ ของภาระงานขั้นต่ำ (ระหว่าง ๐ – ๕๐๔ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
 

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-๓-พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย-พ.ศ.๒๕๖๑

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
เข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์