แนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2561-2562 (แก้ไขฉบับที่ 1)

  17 พ.ค. 65 /   1272

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

  แนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (แก้ไขฉบับที่ 1)

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

  ลงทะเบียนแจ้งประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ