ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนนแปลงกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  25 พ.ค. 65 /   544

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

.................................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เช้า - บ่าย) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศกำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
- วันที่รายงานตัวและฝึกซ้อมย่อยรวม : วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
- วันที่ซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
- ตรวจคัดกรอง ATK มหาวิทยาลัย : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น.

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
- วันที่รายงานตัวและฝึกซ้อมย่อยรวม : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- วันที่ซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
- ตรวจคัดกรอง ATK มหาวิทยาลัย : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ