ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับ - คืน ชุดครุยปริญญาแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

  27 พ.ค. 65 /   731
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2561

-รับชุดครุยปริญญา 6 - 11 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562

-รับชุดครุยปริญญา 8 - 12กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 ณ โรงยิมเนเซียมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับชุดครุยปริญญา มีดังนี้

-ค่าเช่า 1 ชุด แบ่งเป็น ค่าเช่าชุด 1,000 บาท ค่ามัดจำ 1,000 บาท

-รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท (บัณฑิตจะได้รับค่ามัดจำคืนในวันคืนชุดครุยปริญญา)

- กรณีที่บัณฑิต ได้ทำการจองและจ่ายค่ามัดจำกับทางร้านไว้แล้ว 200 บาท บัณฑิตมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจองชุดครุยปริญญาอีก 1,800 บาท

-รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท (บัณฑิตจะได้รับค่ามัดจำจำนวน 1,000 บาทคืนในวันคืนชุดครุยปริญญา)

 กำหนดการคืนชุดครุยทั้ง 2 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 -17 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ โรงยิมเนเซียมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

      กรณีต้องการเปลี่ยน หรือยังไม่ได้ทำการจอง หรือลืมใบจอง หรือต้องการใบจอง หรือกรณีอื่นๆ ให้บัณฑิตมารับชุดครุยตามกำหนดการที่แจ้งไว้ข้างต้น ณ โรงยิมเนเซียมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

https://www.facebook.com/StudentAffairsDepartmentofSongkhlaCampus
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ