ขยายเวลาการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

  1 มิ.ย. 65 /   458

     ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น  

     ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขยายเวลาการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ