เปิดระบบจองชุดครุย ON-LINE สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  3 ส.ค. 65 /   1141

เปิดระบบจองชุดครุย ON-LINE 
 วันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2565 

 แบบแจ้งความประสงค์จองครุยวิทยฐานะ

 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ