การติดต่อข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  0 43 /   1579พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ