แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต กรณีมีปัญหาสุขภาพหรือต้องได้รับการดูแลพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   640

บัณฑิตดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งใบรับรองแพทย์ Online

 https://docs.google.com/forms 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ