ระเบียบการแต่งกายบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   2267พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ