รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

  21 ก.ย. 65 /   1562

       ตรวจสอบรายชื่อ

  • หากมีปัญหาในการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ ติดต่อ...
  • ⭐ https://www.facebook.com/Registrar.TSU
  • ⭐ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  • ☎ วิทยาเขตสงขลา 074 317 644พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

©  Copyright © 2022 www.tsu.ac.th All rights reserved. มหาวิทยาลัยทักษิณ