มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 19)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 16)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 263)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (อ่าน 248)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 222)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 125)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำเเหน่ง ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 213)
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 142)
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 254)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 243)
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 441)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) อัตราลำดับที่ 1 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (อ่าน 229)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) อัตราลำดับที่ 2 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (อ่าน 182)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) (อ่าน 209)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาสังคมศาสตร์) (อ่าน 204)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) (คณะวิศวกรรมศาสตร์) (อ่าน 18)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 23)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา (พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 32)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (คณะพยาบาลศาสตร์) (อ่าน 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สำนักหอสมุด) (อ่าน 20)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ครุภัณฑ์ประจำอาคารกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา (ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 19)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) (คณะศึกษาศาสตร์) (อ่าน 17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมเสาธงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 41)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารมหาวิทยาลยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 22)
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)

#

โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด
  • มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคม
ชมทั้งหมด
  • ภาพข่าวกิจกรรม
  • เชิดชูเกียรติ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวั... (อ่าน 28)
นิสิตหลักสูตรครูเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
  นิสิตหลักสูตรครูเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวั... (อ่าน 24)
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการประกวด INNO For Change (ระดับชาติ)
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล... (อ่าน 22)
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล... (อ่าน 14)
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้... (อ่าน 59)
นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่  5
  นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ... (อ่าน 59)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับภาคใต้
  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการ... (อ่าน 42)
อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563
  อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ... (อ่าน 53)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready

https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ ankara escort eryaman escort kızılay escort escort olmak istiyorum izmir escort