มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 37)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (อ่าน 247)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 137)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) จำนวน 6 อัตรา และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จำนวน 6 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 115)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 394)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) (อ่าน 66)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) (อ่าน 56)
Recruitment of an employee (Lecturer) for the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University (Chinese Program) (อ่าน 49)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนิติการ (อ่าน 127)
Recruitment of an employee (Lecturer) for the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University (English Program) (อ่าน 69)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E64090027732) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 11)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E64090029175) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 10)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 12)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง SC2311 และ SC2310 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 18)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 37)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 22)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซีเอ็นซี (Computer Numerical Contron (CNC)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 13)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M64090023893) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 12)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M64090016348) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 10)
ประกาศ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 17)
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเก็บข้อมูลข้าวและข้อมูลทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิง... 
  ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ
ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ... 
  สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษาคม 2564
สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล... 
 
"เพลงเรือแหลมโพธิ์" รณรงค์ป้องกันโควิด-19 หวังสร้า... 
  บทเพลงจากหัวใจ  เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ -- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกำลังใจให้ทุกการฝ่าฟัน #ใจหนึ่งเดียว
บทเพลงจากหัวใจ เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไ... 
  เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา... 
  ม.ทักษิณ เพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วงสำเร็จ เตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างอาชีพส่งออกต่างประเทศ
ม.ทักษิณ เพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วงสำเร็จ เตรียมถ่าย... 
  นวัตกรรมหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง สำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นวัตกรรมหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง สำหรับนึ่งก้อนเชื้... 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
ศึกษาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเสวนาในภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19
  ศึกษาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ... (อ่าน 3)
งานวิเทศเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย มาเลเซีย
  งานวิเทศเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ... (อ่าน 23)
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ IMT-GT Uninet
  มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมความร่... (อ่าน 14)
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
  เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ "TSU Automatic Alcoh... (อ่าน 56)
จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ
  จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤ... (อ่าน 24)
ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ตอน...ตามติดชีวิตครู
  ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในย... (อ่าน 52)
นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2021
  นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ As... (อ่าน 89)
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์  พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand
  ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ พลิกผืนน... (อ่าน 242)
อ่านข่าวทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติ
รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ... (อ่าน 84)
ผลงานวิจัยเรื่อง
  ผลงานวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลการเปล... (อ่าน 169)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์... (อ่าน 243)
รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ
  รางวัลนำเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ระดับ รางวัลนำเสนอ... (อ่าน 247)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอ... (อ่าน 661)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาช... (อ่าน 482)
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
  ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุก... (อ่าน 446)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถ... (อ่าน 361)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์

beylikdüzü escort izmir escort izmir escort youtube mp3 dönüştürücü pinbahis beylikdüzü escort bayan gay seks hikayeleri http://www.beylikduzuescortbayanlari.com istanbul escort http://www.6mv.org Haberler ngsbahis giris ngsbahis tempobet giris curacao lisansli bahis siteleri betgram