มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสื่อสารองค์กร (อ่าน 67)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 68)
ประกาศ เรื่องผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการด้านก่อสร้าง) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 37)
Announcement of Successful Applicant for University Employee, Thaksin University recruited a lecturer for the Faculty of Humanities and Social Sciences,Thaksin University,Songkhla Campus. (อ่าน 59)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 104)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ่าน 112)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร (อ่าน 100)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา (อ่าน 378)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนิติการ (อ่าน 132)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E64100010294) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 1)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M64100010804) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 3)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 26)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 35)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำวความสะอาดบริเวณ และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 30)
ประกาศ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) วิทยาลัยกาจัดการเพื่อการพัฒนา (อ่าน 46)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M6409004129) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 69)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M64090039947) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 46)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 33)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 40)
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย... 
  พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประ... 
  นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเก็บข้อมูลข้าวและข้อมูลทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิง... 
  ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ
ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ... 
  สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษาคม 2564
สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล... 
 
"เพลงเรือแหลมโพธิ์" รณรงค์ป้องกันโควิด-19 หวังสร้า... 
  บทเพลงจากหัวใจ  เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ -- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกำลังใจให้ทุกการฝ่าฟัน #ใจหนึ่งเดียว
บทเพลงจากหัวใจ เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไ... 
  เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา... 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา
  คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา "สร้างครูอย่างไร ... (อ่าน 38)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
  มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษี... (อ่าน 14)
ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ  ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท
  ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขย... (อ่าน 55)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา "การศึกษาเ... (อ่าน 18)
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)
  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางก... (อ่าน 19)
ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน
  ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุ... (อ่าน 50)
 นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Be... (อ่าน 59)
งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์
  งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good ... (อ่าน 19)
อ่านข่าวทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติ
 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกว... (อ่าน 36)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล โครงการออมส... (อ่าน 39)
สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์
  สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเ... (อ่าน 76)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาส... (อ่าน 90)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง... (อ่าน 49)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลั... (อ่าน 66)
 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศ... (อ่าน 61)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิ... (อ่าน 73)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์