มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อ่าน 83)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อ่าน 167)
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 88)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (อ่าน 218)
ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2564 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นิสิตชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 (ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 390)
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 4/2564 (อ่าน 3257)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อ่าน 24)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 106)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา (อ่าน 237)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 259)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 89)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (โครงการจ้างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (อ่าน 133)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา และวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 107)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาบริหารธุรกิจ) (อ่าน 98)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 548)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 997)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล โดยวิธีคัดเลือก ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 11)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  (อ่าน 10)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 12)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปะการแสดงประเภทชุดยืนเครื่องรำซัดชาตรี โดยวิธีคัดเลือก ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 19)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรระบบอินเทอร์เน็ต วงจรเช่าชนิด Corporate Internet (Backup Link) ขนาดความเร็วที่ 1000/600 Mbps. จำนวน 1 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 49)
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประเภทชุดยืนเครื่องรำซัดซาตรี จำนวน 1 ชุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 48)
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 1 ชุด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 107)
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย... 
  พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประ... 
  นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเก็บข้อมูลข้าวและข้อมูลทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิง... 
  ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ
ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ... 
  สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษาคม 2564
สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล... 
 
"เพลงเรือแหลมโพธิ์" รณรงค์ป้องกันโควิด-19 หวังสร้า... 
  บทเพลงจากหัวใจ  เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ -- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกำลังใจให้ทุกการฝ่าฟัน #ใจหนึ่งเดียว
บทเพลงจากหัวใจ เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไ... 
  เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา... 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับม... (อ่าน 9)
ก.บ.จ.พัทลุงเห็นชอบแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนา
  ก.บ.จ.พัทลุงเห็นชอบแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยก... (อ่าน 55)
เสวนาเล่าเรื่องโนรา จากผืนดินถิ่นกำเนิดสู่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
  เสวนาเล่าเรื่องโนรา จากผืนดินถิ่นกำเนิดสู่ มรดกภูม... (อ่าน 24)
ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิสิต ม.ทักษิณ ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ สงขลา New Gen Connected Art Fest
  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิสิต ม.ทักษิณ ได้รับคัดเลือกร... (อ่าน 70)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน ในงาน
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับ... (อ่าน 106)
มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพนวัตกรรมด้านการวิจัยในงาน
  มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพนวัตกรรมด้านการวิจัยใ... (อ่าน 158)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมด้านการจราจรและการป้องกันอ... (อ่าน 32)
ม.ทักษิณ และ จ.พัทลุง ผนึกกำลัง วช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคม สำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้
  ม.ทักษิณ และ จ.พัทลุง ผนึกกำลัง วช. ถ่ายทอดเทคโนโล... (อ่าน 38)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์