ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 ต.ค. 64 678
      ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา จากการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จัดโดยรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
โดยมีอาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อผลงาน “อย่าคิดว่าไม่รู้”
นางสาวซามีมี สาและ
นางสาวณฐพร พรหมด้วง
นางสาวณัฐชนก เลิศชัยพัฒนกุล
นายปริญญา ชินเดช
นางสาวสุปราณี ปะดุกา

ชื่อผลงาน “ฉลาด…ไม่โกง”
นางสาวณัฐนัน หนูดำ
นางสาวธนัชชา มาลีสุคนธ์
นางสาวนูรฮัสวานี เศวตสุด
นางสาวแวนะ กามา
นางสาวอัสมา ยูโสะ