ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

18 พ.ย. 64 681
 ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ดังนี้

1. นางสาวปภาวี สุนทราภรณ์ รางวัล Popularity คลิปวิดีโอยอดนิยม
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ คงช่วย รางวัล Popularity คลิปวิดีโอยอดนิยม
3. นางสาวมันตรินี ชุมภูนุช รางวัล Popularity ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม
4. นางสาวฉัตรวิภา รักขนาม รางวัล โดนใจกรรมการ ประเภทคลิปวีดีโอ
5. นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธีรโรจน์ และ นางสาวศิริวรรณ มะเซ รางวัล โดนใจกรรมการ ประเภทคลิปวีดีโอ
6. นางสาวอุมาพร วรรณเพ็ชชา รางวัล โดนใจกรรมการ ประเภทภาพถ่าย
--------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายในหัวข้อ
“สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.”
จัดโดยสำนักนันทนาการ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศผลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม