ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 ธ.ค. 64 821
 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาวิชาการตลาดและเทคโนโลยี
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1. ผลงานเรื่อง “คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า:
กรณีศึกษา บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”
นางสาวชญานี ปี่แสงเงิน
2. ผลงานเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์และคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของลูกค้าร้านขนมบ้านโกไข่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
นางสาวรัตนา แซ่ลิ่ม
นางสาวอลิษา คงเทพ
----------------------------------------
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม