นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Invertors Award I-New Gen Award 2021 ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Invertors Award I-New Gen Award 2021 ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

8 ก.พ. 65 816
      ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 - 2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022 “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต
     สำหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021แบ่งออกเป็น 3 ระดับการประกวด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเกษตร กลุ่มที่ 2 อาหาร กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว ซึ่งผู้ได้รับรางวัล Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้
     1. เหรียญรางวัล SIlVER พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เว็บแอพพลิเคชั่นการให้ความรู้เรื่อง PM2.5 และ PAHs บนสมาร์ทโฟน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี” (กลุ่มสุขภาพและการแพทย์) ประกอบด้วย น.ส.ชนัญชิดา ลือแล้ว นายพัชระ ชกสุริวงค์ นายเสกข์ หาญดี น.ส.นิสากร นครังค์ และนายอิมรอน หูเขียว นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูลศิลป์ และนายศุภกร กตาธิการกุล
     2. เหรียญรางวัล BRONZE พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจวัดปริมาณแลคโตนรวมในฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ” (กลุ่มเกษตร) ประกอบด้วย นายอธิพัฒน์ ชัยชู นายนพดล นุ่มนก และน.ส.ปิยวรรณ เสมามิ่ง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย
ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค และผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
     3. เหรียญรางวัล BRONZE พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “ระบบคัดแยกมะเขือเทศต้นทุนต่ำและชะลอการสุกด้วยสารชีวภาพย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียน” (กลุ่มเกษตร) ประกอบด้วย นายอธิพัฒน์ ชัยชู นายนพดล นุ่มนก และน.ส.ปิยวรรณ เสมามิ่ง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค และผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
     4. เหรียญรางวัล SIlVER พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “เครื่องกวนสารละลายสำหรับการทดลองชุบโลหะและสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี” (กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ) ประกอบด้วย นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล น.ส.พัชราภรณ์ ช่วยสง และน.ส.อาซีย๊ะ ลาเตะ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ และนายศุภกร กตาธิการกุล
     5. รางวัลระดับ 4 ดาว เรื่อง "Smart chemical kinetic learning" จากการนำเสนอผลงานในรอบ pitching concept ideal (ด้านที่ 3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม) นายเสกข์ หาญดี และนางสาวนิสากร นครังค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษา ในงาน ผลงานดังกล่าวเป็นงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากโครงการบ่มเพาะบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม