นิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นสงขลา

นิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นสงขลา

22 ก.พ. 65 666
      จังหวัดสงขลา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการจัดประกวดออกแบบลาย ผ้าพื้นถิ่นสงขลา ตามโครงการ “สืบสานอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นสงขลา” ประจําปี ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใสผ้าไทยอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาและส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านการทอผ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการตัดสินการประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นสงขลา ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและมีผลการตัดสินของคณะกรรมการ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชื่อลายผ้า เฟื่องฟ้ารุ่งเรืองเมืองสงขลา ผู้ออกแบบ นายอันวา บาเหะ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ชื่อลายผ้า เสน่ห์สงขลา ผู้ออกแบบ นางสาวนันทิยา ศรีรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ชื่อลายผ้า เฟื่องฟ้า ผู้ออกแบบ นางสาวณิชกานต์ มาช่วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ชื่อลายผ้า เทียมอยู่สงขลา ผู้ออกแบบ นายนฤสรณ สโตย พัทธสวัสดิ์กุล
     ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับการออกแบบ ลายผ้า “เฟื่องฟ้า” ผู้ออกแบบ นางสาวณิชกานต์ มาช่วย นิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย มีแนวคิดการออกแบบลายผ้าที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของหวัดสงขลา โดยใช้แนวคิด ดอกไม้ประจําหวัดสงขลา คือดอกเฟื่องฟ้า ออกแบบให้มันดูน่าสนใจ และเรียบง่ายโดยใช้วิธีการตัดทอนออกมาให้ดูดี และใช้สีชมพูขาว ที่มาจากสีของเฟื่องฟ้า
     การออกแบบ ลายผ้า “เสน่ห์สงขลา” ผู้ออกแบบ นางสาวนันทิยา ศรีรัตน์ นิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย มีแนวคิดในการออกแบบคือ จังหวัดสงขลา เป็น เมืองบริเวณด้ามขวานของไทย ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมผสมผสาน ระหว่างอิสลาม-ไทย- จีนอย่างกลมกลืน มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ให้ชวนมอง ทั้งสถาปัตยกรรมเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยว และ ธรรมชาติสวยงาม โดยผู้ออกแบบ ได้นําจุดเด่นของสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่า และ สถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองสงขลา มา ออกแบบเพื่อให้เกิด ลวดลายใหม่ ให้มีความเรียบง่าย สวยงาม และเป็นที่จดจําได้ง่าย