ม.ทักษิณเปิดจ้างงานนวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้

ม.ทักษิณเปิดจ้างงานนวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้

18 มิ.ย. 65 2203
     สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดแถลงข่าวการเปิดจ้างงานนวัตกรชุมชน (เฟส 2) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำแหน่ง “นวัตกรชุมชน” จำนวน 860 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 99 ตำบล จังหวัดพัทลุงครอบคลุม 64 ตำบล และจังหวัดสงขลา 35 ตำบล 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 โดยจะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.นี้ ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ
     ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับอัตรามาทั้งหมด 860 อัตรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 99 ตำบลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โครงการนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานที่อยู่ในภายใต้การกำกับของกระทรวง สำหรับเฟส 2 อาจจะแตกต่างจากเฟสแรก คือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียว (Bio circular Green economy) ซึ่งเป็นโมเดลตัวหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต เรามองว่าเราเป็น university of Glocalization ฉะนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณจะพยายามผลักดันให้เกิดการยกระดับพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับโลก แต่ว่าอยู่ภายใต้ฐานท้องถิ่น นั่นหมายความว่าเราจะพยายามผลักดันในเรื่องของนวัตกรรมสังคม เติมเต็มความรู้จากทางมหาวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนไปร่วมกันเพื่อพันธกิจในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก้าวไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในตำบลนั้น มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เกิดแนวคิดเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากตำบลนำมาสู่การขายในตลาดทั้งตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ เกิดฐานข้อมูลที่ครบทุกพื้นที่ 99 ตำบล ถึงแม้ว่า 3 เดือนอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่คิดว่าสิ่งที่นวัตกรชุมชนจะได้ในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากประสบการณ์ความรู้หรือการรู้จักเชิงพื้นที่แล้ว ก็ยังมีรายได้ที่เป็นการให้เงินเดือนที่เติมเต็มทั้งหมด 3 เดือนอีกด้วย
     อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน กล่าวว่า การจ้างงานนวัตกรชุมชน 860 อัตรา (99 ตำบลในพัทลุงและสงขลา) จะเป็นการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ใน 65 ตำบลเดิม 8 คน/ตำบล และ 34 ตำบลใหม่ 10 คน/ตำบล ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565
โดยจะเปิดรับสมัครนวัตกรชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565
     ผ่านทางระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์  u2t.ac.th/
     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 09 6389 8943
     Facebook : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ