มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ /หรือบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ /หรือบริการวิชาการ

22 มิ.ย. 65 480
 
     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ /หรือบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเทศบาลเมืองพัทลุง โดยมี นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นางจุรินทร์ ขำผุด รองปลัดเทศบาลเมืองพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานพัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 

ขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง