ม.ทักษิณ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในงาน University PR Network Expo 2022

ม.ทักษิณ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในงาน University PR Network Expo 2022

24 มิ.ย. 65 534
     ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “University PR Network Expo 2022” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข้อมูลของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรในส่วนภูมิภาค 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการออกบูธของคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กว่า 30 บูธ  
     สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งนี้ ได้แนะนำหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนของคณะและหลักสูตรต่างๆ การจัดแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมที่ได้รับการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กิจกรรมร่วมสนุกแจกของขวัญและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูแนะแนว และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน โดยเฉพาะจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู้สนใจ ซึ่งได้เปิดพื้นที่บนเวทีกลางสำหรับให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบนเวทีกลาง ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในด้านเครือข่ายสื่อสารองค์กรกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 อีกด้วย