คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ

7 ก.ค. 65 530
 
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ EEC” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
     ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมความคืบหน้าผลของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ การหัวข้อพิเศษ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ EEC” โดย ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และชมบูธนิทรรศการ จัดแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีรที่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจาก บริษัท เอส. เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ผลงานวิจัย นวัตกรรมจากนักวิจัย และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ICEI